Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
20-11-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-11-19Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
255
18-11-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
269
17-11-19Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 87
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
226
16-11-19Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
15-11-19Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
14-11-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
13-11-19Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
242
12-11-19Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
293
11-11-19TT Huế: 03,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
10-11-19Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
09-11-19Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
258
08-11-19Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
216
07-11-19Bình Định: 55,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
287
06-11-19Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
269
05-11-19Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 83
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
225
04-11-19TT Huế: 53,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
220
03-11-19Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 37
Trúng Kon Tum217
02-11-19Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
220
01-11-19Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 08
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
206
31-10-19Bình Định: 26,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
246
30-10-19Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 61
Trúng Khánh Hòa268
29-10-19Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
241
28-10-19TT Huế: 36,
Phú Yên: 02
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
27-10-19Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
26-10-19Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
25-10-19Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 40
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
268
24-10-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 22
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
222
23-10-19Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
22-10-19Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
21-10-19TT Huế: 31,
Phú Yên: 56
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
222
20-10-19Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230